Algemene voorwaarden Kommee, gevestigd in Zwolle

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert KOMMEE de volgende voorwaarden.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen KOMMEE en opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v.BW.

2. Grondslag offertes
Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. KOMMEE zal in de door haar uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen alle ter zake relevante factoren verdisconteren.

3. Opdracht
De opdracht zal worden uitgevoerd door KOMMEE of, indien dit is afgesproken, in samenwerking met één of meer andere adviseurs of partners. KOMMEE zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door KOMMEE geleverde dienst. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. Mocht KOMMEE door onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte, de opdracht niet volledig kunnen uitvoeren, dan zal zij samen met de opdrachtgever bekijken of het mogelijk is dat de opdracht verder wordt uitgevoerd door een andere adviseur. Ook hier geldt dat opdrachtgever en KOMMEE gehouden zijn om in goede harmonie een oplossing na te streven. De opdrachtgever is niet gehouden gebruik te maken van het alternatief dat KOMMEE aanbiedt.

4. Tarieven en kosten
Alle prijzen van KOMMEE zijn exclusief BTW. Een eventuele vrijstelling voor BTW wordt expliciet in de overeenkomst vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de door KOMMEE geschatte hoeveelheid werkuren die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Bijkomende kosten voor studieboeken en/of cursusmateriaal worden vermeld op de offerte. Gedurende de looptijd van een overeenkomst vindt geen andere aanpassing van de tarieven plaats dan de jaarlijkse aanpassing per 1 januari.

5. Betalingsvoorwaarden
De overeengekomen kosten worden, bij opdrachten met een doorlooptijd van minder dan een maand, na afsluiting van het project gefactureerd. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan een maand vindt facturering plaats zoals vermeld op de offerte. KOMMEE hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
– Bij opdrachten tot maximaal € 1.000,00: 100% na afronding van de activiteiten;
– Bij opdrachten tussen € 1.000,00 en hoger: 50% bij de start en 50 % na afronding. In overleg kan een andere verdeelsleutel worden gehanteerd. Deze wordt schriftelijk vastgelegd. Betaling van facturen dient veertien dagen na datum tegeschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na de vervaldag kan KOMMEE de wettelijke rente in rekening brengen zonder dat in gebreke stelling is vereist. Indien betaling in tweede termijn achterwege blijft kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort.

6. Oplevering
Uitvoering van de opdracht geschiedt conform de tekst van de overeenkomst/offerte. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd is KOMMEE daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van de door de opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel.

7. Aanvullende opdrachten
De opdrachtgever aanvaardt dat de opleveringsdatum van een opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of de omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van KOMMEE zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zijn van de opdrachtgever en door KOMMEE aan opdrachtgever worden bevestigd.

8. Workshops en cursussen
Na een open inschrijving voor een workshop of cursus heeft de deelnemer, conform de wet, 14 dagen bedenktijd. Bij annulering binnen die termijn worden betaalde gelden binnen 14 dagen teruggestort.

9. Intellectueel eigendom
Het auteurs- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van door KOMMEE vervaardigd materiaal berust bij KOMMEE. Openbaarmaking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van KOMMEE. Uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie heeft opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen.

10. Geheimhouding
KOMMEE is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van KOMMEE geen mededelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van KOMMEE en zal geen rapportages ter inzage geven aan derden.

11. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan KOMMEE ter beschikking gestelde gegevens. KOMMEE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. KOMMEE is jegens zijn opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan KOMMEE toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van KOMMEE is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

Zwolle, 19 mei 2017